Magyar nyelvi projektek, tanórák

2018.03.02

Gyermekprogramok! Családi programok! Odafigyelő hozzáállás! Hatékony párbeszéd!

                                  Utrecht        Amszterdam         Rotterdam              Almere
                                                                      környékén

                           Időszakonként magyarországi és nemzetközi közreműködéssel!
               Aktuális projektjeink követhetők itt a bevezető résznél a városnévre kattintva!

Magyar nyelv oktatása

A magyar anyanyelvápolás, a magyar kultúraátadás és hagyományőrzés kulcsfeladat. A többnyelvű gyermekek beszédkészségének és szókincsének fejlesztését interaktív foglalkozásokkal valósítjuk meg. A szakmai partnerekkel a korszerű és hatékony fejlesztést a gyerekekkel játszva, szórakozva sajátítjuk el korosztályuknak megfelelően, sajátos igényeikre fókuszálva. Mozgásfejlesztő tornák és kreatív kézműves órák egészíthetik ki a közösségi együttlétet. A tanítási és tanulási módszerek, tansegédletek, taneszközök, tankönyvek színes tárháza biztosítja az élményszerű foglalkozásokat.

  • Egyéni és csoportos magyar nyelvi 60 perces foglalkozások (iskola-előkészítő foglalkozás, magyar írás és olvasás tanítása,  magyar történelem, hon-és népismeret, magyar irodalom és nyelvtan játékpedagógiai, élménypedagógiai, pozitív pedagógiai környezetben 6 éves kortól)
  • 120-180 perces kreatív foglalkozások homogén és heterogén csoportok számára (baba-óvoda-iskola életkorú gyerekek részére)
  • Kreatív oktatási, kulturális foglalkozások szervezése gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt


Szervező: Mityók-Pálfalvi Ivett, tel.: +31 6 33 664761, e-mail: ivettpalfalvi@gmail.com

                     Célcsoportjaink:                         babák, ovisok, kisiskolások, iskolások,   tinik és felnőttek

Korcsoportok

Baba-mama csoport

(6 hónapos kortól 2 és fél éves korig)

A gyermekek életkori sajátosságainak megfelelően a magyar néphagyomány ölbeli ringató játékai, népmesék, mondókák, énekek és a mozgásos tevékenységek állnak.

A foglalkozáson a szülők együtt énekelnek, játszanak gyermekeikkel, segítve ezzel a komplex fejlesztés és a magyar anyanyelvvel való ismerkedés mellett a magyar közösségbe történő beilleszkedést is.

Óvodai csoportok

(2 és fél éves kortól - 4 éves korig)

A gyermekek magyar nyelvi alapjainak megerősítése, fejlesztése a cél gyermekmesék, versek, mondókák, énekek, valamint közösségi csoportjátékok révén.  A felszabadult mozgás ösztönzése, a kézügyesség, kreativitás fejlesztése történik

(4 éves kortól 7 éves korig)

Cél az identitáserősítés és a magyar kultúra átadása a gyermekek spontán és tudatosan szerzett tapasztalatainak, ismereteinek bővítésével anyanyelvi játékokon, ének-zenei részfoglalkozásokon, a magyar népi gyermekjáték-hagyomány, kézműves foglalkozások, mozgás (örömteli játék, testséma kialakítása, oldaliság tudatosítása) mentén. 

Iskolai-előkészítő csoport


A szakmai program a 6 éves kortól a gyermeket az iskolai kihívásokra készíti fel. Lehetséges egyéni és csoportos módon is. A differenciálás, egyéni speciális fejlesztés a csoportban is biztosított.

 Fő témák:

  • Írás- előkészítés (helyes ceruzafogás, helyes testtartás, finom-motorika fejlesztése, szem-kéz koordináció fejlesztése)
  • Matematikai képességfejlesztés (problémamegoldó gondolkodás fejlesztése, logikus gondolkodás fejlesztése, matematikai fogalmak kialakítása, szám- mennyiségfogalom kialakítása)
  • Szövegértés fejlesztése, beszédfejlesztés, szókincsbővítés, figyelemfejlesztés, emlékezetfejlesztés
  • Környezetismereti képességfejlesztés
  • Mozgásfejlesztés

Iskolások

(7 éves kortól)

Az elsődleges nyelven megszerzett képességeket figyelembe véve (hiszen a hollandul vagy más nyelven megszerzett biztos írás- és olvasástudást alapul véve) történik az írás-és olvasástanulás. A már megszerzett tudás fejlesztése zajlik a magyar hangzásvilág, a magyar betűfelismerés, olvasás és a magyar folyóírás jártasság-, majd készségszintre emelésével.

Tinédzserek

A magyar nyelv (beszéd, írás, olvasás) és a magyarságismeret (irodalom, történelem, földrajz, néprajz, honismeret, zene) komplex, élményszerű feldolgozása történik kooperatív tanulási technikák, differenciált oktatási módszerek, tanulásmódszertani gyakorlatok színes tárházából merítve. A magyar hagyományok, népszokások értelmezését, megjelenítését, a beszédértést, a szóbeli kifejezőkészség fejlesztését, helyesírási-, és értő olvasási gyakorlatok megoldását, anyanyelvi játékok, projektek, drámai, kreatív tevékenységek, kézműves foglalkozások színesítik. Foglalkozunk a fiatalokat érintő szociális, közösségi kérdésekkel. Számukra táborok, kreatív szórakozási lehetőségek szervezése is történik a magyar nyelvi közösségek patronálásával.

Felnőttek

Személyiségfejlesztő tréningeket, családi életre neveléssel kapcsolatos kérdéseket, egészséges életmódbeli tanácsadást, kulturális programokat szervezünk. Alkalmanként lehetőség van különböző projektekhez való csatlakozásra is. 

Magyar mint idegen nyelv tanulása is megvalósítható.

Tanácsadás személyes és skype-konzultáció során is igénybe vehető.